Obec Plavecký Mikuláš

Plavecký Mikuláš č.307, 906 35 Plavecký Mikuláš | IČO: 309796 | www.plaveckymikulas.sk

POTVRDENIE

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 a 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon č. 546/2010 Z.z., zákon č. 382/2011 Z.z.)

Číslo zmluvy: 6/8/2015
Objednávateľ: Obec Plavecký Mikuláš
Dodávateľ: ANEO, s. r. o.
Adresa: Špačinská cesta 26, 917 01 Trnava
IČO: 36265420
Predmet zmluvy: odber odpadu z elektrických a elektronických zariadení
Zmluvná cena s DPH:
Dátum podpisu (vystavenia): 06.08.2015
Zverejnené: 17.08.2015
Poznámka: elektrospotrebiče

Zmluva je zverejnená na webovom sídle: http://plaveckymikulas.samospravaonline.sk

 
 
 

Podpis a pečiatka povinnej osoby

 
 

Prevádzkovateľ portálu: TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, tel.: 02/6593 5798, tel./fax: 02/6593 4209, info@topset.sk, www.topset.sk